Ordningsföreskrifter

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Påskallaviks Båtklubb.           Senast uppdaterade   dat.  2020-12-06

 1. Alla båtplatser fördelas av styrelsen. Inga båtplatser får lånas ut i andra hand utan
  styrelsens medgivande. Styrelsen fördelar båtplatser utifrån kölista.
 2. Båtplats som inte utnyttjats under en hel säsong, är styrelsen fri att fördela till annan medlem. Särskilda skäl kan föreligga, men då skall dessa anmälas till styrelsen
 3. Medlem som byter båt är skyldig att omgående meddela styrelsen den nya båtens uppgifter. Om/när medlem byter till båt som inte är anpassad till platsen är styrelsen fri att anvisa annan anpassad plats eller, om sådan plats inte finns, placera medlem i kölistan.
 4. Inga båtplatser är avsedda för att utnyttjas under vintertid, från första november till första mars. Båtplatsinnehavaren är skyldig att bekosta och reparera alla skador på bryggor som kan uppstå p.g.a. att båtplats utnyttjats under vintertid. Medlem som har särskilda skäl att använda båtplatsen under vintertid ska kontakta styrelsen. Styrelsen kan då anvisa särskild plats lämpad för vintersäsong
 5. Det åligger båtägaren att förvara jolle på därför avsedd plats, ej på eller under bryggor.
 6. Under tiden fr.o.m. juni t.o.m. augusti skall hamnområdet som båtklubben ansvarar för vara rent från båtar, båtvagnar, vaggor och täckmaterial etc. Förvaring av båtvagn, uppläggnings- och täckmaterial skall göras på plats som anvisats av styrelsen.
 7. För att förhindra förväxling, märk upp er utrustning, bojar, vaggor och vagnar etc.
 8. Båtägaren ansvarar för att förtöjningar, bojar och förankringsmaterial, är anpassade att
  motstå väder, sjö och svall som kan uppkomma med hänsyn till årstid och
  vädersituation. Inga tampar och förtöjningslinor får ligga i vattnet och utgöra en
  säkerhetsrisk.
 9. Båtägare ansvarar för båtens avfendring så skador på egen eller andras båtar ej kan
  uppstå.
 10. Båtägare ansvarar för regelbunden tillsyn av båten, hålla den länsad och i övrigt hålla
  den i sjövärdigt skick.
 11. Ansökan om vinterförvaring av båt på av klubben arrenderad mark, ska vid behov göras till styrelsen.
 12. Det är förbjudet att förvara brandfarliga vätskor i och vid magasin och uppläggningsplatser.
 13. Det är förbjudet att i magasin eller dess närhet förvara båt med anslutet batteri och/eller gasolbehållare.
 14. Det är ej tillåtet att utan medgivande uppföra byggnad, trappa, lejdare eller dylikt i hamnen eller på hamnområdet.
 15. Högsta fart inom klubbens hamnområden är 3 knop.
 16. Permanent bruk av ankare inom hamnen är förbjudet.
 17. Alla båtar skall vara försäkrade.
 18. Den som bryter mot båtklubbens ordnings- och säkerhetsföreskrifter och inte efter
  tillsägelse av styrelsen vidtar rättelse, kan genom styrelsens beslut uteslutas ur klubben.

Ordningsföreskrifter PBK 2020