Ordningsföreskrifter

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Påskallaviks Båtklubb.

Senast uppdaterade dat. 2012-03-26

1. Alla båtplatser fördelas av styrelsen. Inga båtplatser får lånas ut i andra hand utan styrelsens medgivande. Styrelsen fördelar båtplatser utifrån kölista.

2. Båtplats som inte utnyttjats under en 2-årsperiod, är styrelsen fri att fördela till annan medlem. Särskilda skäl kan föreligga, men då skall dessa anmälas till styrelsen.

3. Inga båtplatser är avsedda för att utnyttjas under vintertid. Båtplatsinnehavaren är skyldig att bekosta och reparera alla skador på bryggor som kan uppstå p.g.a. att båtplats utnyttjats under vintertid.

4. Det åligger båtägaren att förvara jolle på därför avsedd plats, ej på eller under bryggor.

5. Under tiden fr.o.m. juni t.o.m. augusti skall hamnområdet som båtklubben ansvarar för vara rent från båtar, båtvagnar, vaggor och täckmaterial etc. Förvaring av båtvagn, uppläggnings- och täckmaterial skall göras på plats som anvisats av styrelsen.

6. För att förhindra förväxling, märk upp er utrustning, bojar, vaggor och vagnar etc.

7. Båtägaren ansvarar för att förtöjningar, bojar och förankringsmaterial, är anpassade att motstå väder, sjö och svall som kan uppkomma med hänsyn till årstid och vädersituation. Inga tampar och förtöjningslinor får ligga i vattnet och utgöra en säkerhetsrisk.

8. Båtägare ansvarar för båtens avfendring så skador på egen eller andras båtar ej kan uppstå.

9. Båtägare ansvarar för regelbunden tillsyn av båten, hålla den länsad och i övrigt hålla den i sjövärdigt skick.

10. Ansökan om vinterförvaring av båt på av klubben arrenderad mark, ska vid behov göras till styrelsen.

11. Det är förbjudet att förvara brandfarliga vätskor i och vid magasin och uppläggningsplatser.

12. Det är förbjudet att i magasin eller dess närhet förvara båt med anslutet batteri.

13. Det är ej tillåtet att utan medgivande uppföra byggnad, trappa, lejdare eller dylikt i hamnen eller på hamnområdet.

14. Högsta fart inom klubbens hamnområden är 3 knop.

15. Permanent bruk av ankare inom hamnen är förbjudet.

16. Alla båtar skall vara försäkrade.

17. Den som bryter mot båtklubbens ordnings- och säkerhetsföreskrifter och inte efter tillsägelse av styrelsen vidtar rättelse, kan genom styrelsens beslut uteslutas ur klubben.

Ordningsföreskrifter PBK 2012