Verksamhetsplan 2021

Verksamhetsplan för Påskallaviks Båtklubb 2021

Klubbens styrning, ledning, ekonomi, medlemsutveckling m.m:

Genomföra olika klubbaktiviteter och gemenskapsutvecklande samlingar med stöd av festkommittén

Styrelsen uppdaterar kontinuerligt sin aktivitetslista och planerar för genomförande av de åtgärder/aktiviteter som finns i listan

Styrelsen ska ge fortsatt stimulans till daglediggruppen och dess värdefulla arbete med bemanning, skötsel och underhåll i klubbens verksamheter och anläggningar. Sträva efter at utöka deltagare i gruppen

Kommittén för Callerströmska magasinet ska få fortsatt stöd och hjälp att utöka antalet medlemmar

Planera och genomföra minst två arbetsdagar med medlemmar under våren då städning och underhåll utförs i hamnområdet

 Hamnområde, byggnader och permanenta båtplatser: 

De äldsta brygglånen kommer att avslutas och slutamorteras till båtplatsinnehavarna

Anlita byggfirma för att byta ut pelare/balkar på svavelboas yttervägg mot öster

Inspektera taket på Svavelboa och göra de underhållsåtgärder som krävs

Göra översyn och förhandla med kommunen om utbyte av sliten wc-utrustning i servicelokalen

Utöka belysningsstolparna vid nya bryggan 2B

Planera för att bygga en skyddande vågbrytare i norra delen av hamnen. Undersöka möjligheten att kunna få bidrag och vilka eventuella tillstånd som krävs

Fortsätta att, till medlemmarna, erbjuda cirka 200 båtplatser i sjön och förvaring av båtar inom- och utomhus under vinterhalvåret

Genomföra sjösättning och upptagning av större båtar med fortsatt fokus på ordning och säkerhet

Genomföra utbildningar efter behov och seglingsarrangemang för medlemmar och inbjudna båtar

Fortsätta att göra miljöförbättrande åtgärder och hållbara lösningar för miljön som att ordna båtbottenvättar under säsongen

Fortsätta att, mot ersättning, erbjuda sjösättning och upptagning mindre båtar till sportfiskare och andra vid vår sjösättningsramp

Fortsätta att erbjuda och underhålla parkering för medlemmar, besökare i hamnområdet och användare av sjösättningsrampen

Ta en diskussion med kommunen om att ändra sträckningen av volleybollplan norr om Callerströmska magasinet för att förhindra störningar mot ställplatserna och rusta upp grillplatsen vid volleybollplan

Fortsatt skötsel av grönytor, planteringar och liknande i hela hamnområdet

Inköp av en mindre hjullastare på grund av ökande behov av maskinarbete i hamnområdet

Utjämna och förbättra markytorna på gamla reningsverkstomten för uppställning av vaggor och båtvagnar

Uthyrning av klubbstugan:

Fortsatt uthyrning av klubbstugan för bostadsändamål

Fortlöpande underhåll och förbättringar av stugan

Gästhamnsverksamheten och Ställplatser för husbilar:

Driva gästhamnsverksamhet och ställplatser genom att ha en tillgänglig hamnvärd med hjälp av frivilliga insatser och sommarjobbare

Investera i ett betalningssystem med exempelvis betalautomater för att underlätta problemen med bemanning av hamnvärdsfunktionen för både gästbåtar och husbilar

Hamncafé:

PBK ser många fördelar med att ha ett hamncafé i Svavelboa och kommer att förlänga hyresavtalet med Agneta Frisk för säsong 2021. Förnyelsen av kökets inredning fortsätter och i början av våren byts resterande delar ut

Callerströmska magasinet:

Om pandemiläget tillåter, hålla öppet två dagar i veckan under säsongen 2021

Ett kulturpris i form av en videokamera har givits till Kalle Holmström, som planerar att filma delar av sin forskning ”Historiska Påskallavik”. Denna kommer att göras mer tillgänglig genom Facebook och Youtube och förhoppningsvis även visas i magasinet

Stort behov finns av ett arkiv för historiska dokument och kommittén arbetar för att i samverkan med andra föreningar och intressenter hitta lösningar för detta